Algemene voorwaarden – WeParc

Laatste datum van aanpassing: 15 januari 2019

Algemene voorwaarden WeParq B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit. 1.1 WeParc: WeParq B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Olympia 2-J, 1213NT te Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 65578090. 1.2 Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie WeParc een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 1.3 Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 1.4 Partijen: WeParc en de wederpartij gezamenlijk. 1.5 Overeenkomst/opdracht/reservering: iedere tussen de wederpartij en WeParc tot stand gekomen overeenkomst waarmee WeParc zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten. 1.6 Raamovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid waarmee WeParc zich jegens de wederpartij, niet zijnde een consument, voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft verbonden tot het verlenen van diensten, op basis van individuele, nader door de wederpartij of een daartoe bevoegde derde, aan WeParc te verstrekken opdrachten. Een gemachtigde als hier bedoeld wordt tevens als wederpartij in de zin van lid 2 aangemerkt indien hij op basis van een raamovereenkomst een opdracht aan WeParc verstrekt. 1.7 Diensten/dienstverlening: alle diensten waartoe WeParc zich in het kader van een overeenkomst jegens de wederpartij heeft verbonden, waaronder begrepen: het op een overeengekomen plaats afhalen van een voertuig, het parkeren daarvan op een door WeParc te bepalen parkeerplaats en het op een overeengekomen plaats terug leveren van een voertuig. 1.8 Valet: de door WeParc aangewezen chauffeur die het voertuig in het kader van de overeenkomst ophaalt, parkeert dan wel terugbrengt. 1.9 Voertuig: het motorvoertuig van de wederpartij dan wel een derde, ten aanzien waarvan de diensten worden verleend. 1.10 Applicatie: de mobiele applicatie van WeParc, “WeParc – Valet parkeerdienst”, waarmee de diensten kunnen worden gereserveerd. 1.11 Website: booking.weparc.com waarop de diensten kunnen worden gereserveerd. 1.12 Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, sms, alsmede enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WeParc en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten bij de totstandkoming waarvan een derde, zoals een hotelier, is betrokken. Deze algemene voorwaarden liggen in een voorkomend geval bij de betreffende derde ter inzage. 2.3 De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de (beroeps- of bedrijfsmatig handelende) wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.4 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 2.5 Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | REGISTRATIE, AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Alvorens de wederpartij diensten middels de applicatie of website kan reserveren, dient de wederpartij zich op de applicatie c.q. website te registreren. De wederpartij is gehouden om alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Na het doorlopen van de registratieprocedure ontvangt de wederpartij een e-mailbericht ter bevestiging van de registratie. 3.2 De wederpartij is verplicht haar wachtwoord voor toegang tot haar account op de applicatie c.q. website geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de wederpartij worden verricht, worden de geregistreerde wederpartij toegerekend. 3.3 Elk aanbod van WeParc is, behoudens voor zover WeParc zich reeds op basis van een reeds gesloten overeenkomst tot bepaalde diensten heeft verbonden, vrijblijvend, ook in geval in het aanbod een termijn van aanvaarding is vermeld. WeParc is in geval van een vrijblijvend aanbod nimmer verplicht om een overeenkomst met de wederpartij aan te gaan. 3.4 Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van WeParc, binden hem niet. 3.5 Aan een aanbod van WeParc dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 3.6 Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van WeParc, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WeParc anders aangeeft. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, komt de overeenkomst die middels de applicatie of website is gesloten, pas tot stand op het moment dat de reservering door WeParc langs elektronische weg is bevestigd. In geval de overeenkomst een raamovereenkomst betreft, behoudt WeParc zich te allen tijde het recht voor om de raamovereenkomst slechts aan te gaan onder voorbehoud van ondertekening door de wederpartij van een daartoe door WeParc opgemaakt schriftelijke overeenkomst. 3.7 Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon, behoudens het bepaalde in lid 9, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 3.8 De wederpartij die met WeParc een raamovereenkomst is aangegaan, is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die op basis van die raamovereenkomst diensten van WeParc reserveert. 9. Indien de wederpartij de diensten reserveert via een hotellier of andere derde, machtigt de wederpartij deze derde om de reservering te doen. De wederpartij die de diensten via een bedoelde derde reserveert, is jegens WeParc aansprakelijk voor de nakoming van de verplichting die voor de wederpartij voortvloeien uit de door die derde namens haar gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 4. | OVER WEPARC, RESERVEREN VAN EEN VALET EN VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

WeParc biedt de diensten uitsluitend aan tussen 7.00 en 22.30 uur, zulks behoudens overmacht en behoudens langere openingstijden op aanvraag of in bijzondere gevallen. Voorts biedt de diensten uitsluitend aan in de regio Amsterdam en Schiphol, doch niet op alle locaties binnen deze regio. Een bepaald gebied binnen de regio kan van de dienstverlening zijn uitgesloten, blijvend dan wel tijdelijk. Het gebied waarbinnen de diensten volgens de functionaliteiten van de applicatie en website kunnen worden gereserveerd, is bepalend. 4.2 Indien een valet is gereserveerd op een locatie die bij de reservering beschikbaar was, doch naderhand blijkt dat deze locatie niet bereikbaar is, neemt WeParc zo spoedig mogelijk contact met de wederpartij op om een alternatieve locatie overeen te komen. De wederpartij is in dat geval gerechtigd om de reservering voor dat gedeelte dat niet kan worden uitgevoerd, te annuleren. WeParc aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen nakomen van de overeengekomen dienstverlening doordat de overeengekomen locatie voor de valet niet bereikbaar blijkt te zijn. 4.3 Het aan een valet aanbieden van een voertuig en de inontvangstname daarvan na afloop, is uitsluitend voorbehouden aan personen die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt, beschikken over een geldig rijbewijs en rechtmatig van het voertuig gebruik maken. Bij twijfel kan de valet vragen naar bewijs waarmee wordt aangetoond dat aan de bedoelde voorwaarden wordt voldaan. De valet is nimmer gehouden om het voertuig aan te nemen of terug te leveren aan een persoon waarvan de valet vermoedt dat deze niet bevoegd is tot afgifte c.q. inontvangstname van het voertuig. 4.4 Voor het reserveren van een dienst dient de wederpartij de door WeParc vermelde vooraanmeldtijd in acht te nemen, welke wat betreft weekdagen, dagdelen en locatie verschilt. WeParc is steeds gerechtigd om de vooraanmeldtijden te wijzigen, behoudens voor zover middels een raamovereenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4.5 Het voertuig wordt nadat deze door de valet is afgehaald, geparkeerd op een door de valet dan wel WeParc aangewezen parkeergarage. De keuze in welke garage het voertuig wordt geparkeerd, hangt af van de overeengekomen dan wel verwachte parkeerduur, beschikbaarheid en bezettingsgraad van parkeergarages. De parkeergarage zal een garage zijn waarmee WeParc een samenwerking is aangegaan. 4.6 In afwijking van het bepaalde in lid 5, heeft WeParc de vrijheid het voertuig voor kortere periode aan straat of in een openbare parkeergarage te parkeren. Dit indien WeParc dat om redenen van efficiëntie en in verband met drukte wenselijk acht. Wanneer de drukte naar oordeel van WeParc voldoende is afgenomen, zal WeParc het voertuig naar een garage als bedoeld in lid 5 verplaatsen. De kosten van eventueel straatparkeren en/of parkeren in een openbare garage, komt voor rekening van WeParc. 4.7 De brandstofkosten in verband met de door de valet te rijden kilometers in het voertuig, komen voor rekening van de wederpartij. 4.8 WeParc is steeds bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van derden die WeParc eventueel bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan WeParc, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst als zodanig, als ware zij zelf partij bij de overeenkomst 4.9 De wederpartij staat ervoor in dat ten aanzien van het voertuig ten minste een WA- verzekering is afgesloten, conform de in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen en dat dit voertuig gedurende de gehele duur van de overeenkomst in stand wordt gelaten. WeParc mag ervan uitgaan dat het voertuig gedurende alle ritten van de valet ten minste WA-verzekerd is.

ARTIKEL 5. | OPHALEN EN TERUGBRENGEN VAN HET VOERTUIG DOOR EEN VALET

5.1 De wederpartij die een valet reserveert staat ervoor in dat zij alle daarvoor van belang zijnde informatie, juist en volledig verstrekt, op de daartoe door WeParc, in de applicatie, op de website dan wel in het kader van de raamovereenkomst, aangewezen wijze. WeParc is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 5.2 De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat het voertuig zonder dat daarin (kostbare) eigendommen aanwezig zijn, aan de valet wordt overgedragen. Voorts staat de wederpartij in voor een zo vlot mogelijke afhandeling van de overdracht van het voertuig door de wederpartij aan de valet en vice versa. 5.3 De wederpartij kan de locatie van ophalen c.q. terugbrengen van het voertuig kosteloos wijzigen, dan wel de reservering kosteloos annuleren tot 90 minuten vóór het afgesproken tijdstip. In geval van latere wijziging of annulering, wordt daarvoor € 12,50 aan de wederpartij in rekening gebracht. In het kader van een raamovereenkomst kunnen ter zake uitdrukkelijk afwijkende afspraken zijn overeengekomen. 5.4 Voor het op verzoek van de wederpartij terugbrengen van het voertuig met spoed, buiten de tijden waarop reservering middels de applicatie of website mogelijk is, wordt € 50,- aan de wederpartij in rekening gebracht, met dien verstande dat WeParc gerechtigd is om een dergelijk verzoek van de wederpartij af te wijzen indien het belang van de wederpartij van terugbrengen van het voertuig op het door haar gewenste tijdstip, naar oordeel van WeParc niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor WeParc voortvloeit. 5.5 Voor het op verzoek van de wederpartij tussentijds brengen van een in het voertuig achtergebleven goed, wordt € 25,- aan de wederpartij in rekening gebracht, met dien verstande dat WeParc gerechtigd is om een dergelijk verzoek van de wederpartij af te wijzen indien het belang van de wederpartij van tussentijds brengen van het goed, naar oordeel van WeParc niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor WeParc voortvloeit. 5.6 Indien een consument een betaalde reservering via de website of applicatie doet, verklaart hij bij de reservering uitdrukkelijk dat WeParc met voorafgaande instemming van de consument met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt en dat de consument afstand doet van zijn wettelijke recht van ontbinding voor zover WeParc de diensten reeds heeft verleend. 5.7 De wederpartij staat ervoor in dat zij op de afgesproken tijd en locatie aanwezig is voor de overdracht c.q. inontvangstname van het voertuig. In geval de valet verschijnt op de overeengekomen locatie en de wederpartij op die locatie niet aanwezig is, wacht de valet ten hoogste 30 minuten. Indien een valet ten behoeve van de wederpartij, in verband met regelmatige reserveringen van de wederpartij, als gevolg van een aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheid, regelmatig langer dan 30 minuten wacht, is WeParc gerechtigd om de bedoelde wachttijd tot 15 minuten te verkorten nadat de wederpartij daarvoor schriftelijk is gewaarschuwd. 5.8 De wederpartij biedt WeParc enige marge in de afgesproken ophaal- en terugbrengtijden in verband met onverwachte verkeersdrukte, verkeersinfarcten en andere onvoorziene omstandigheden. Ter zake vertraging als gevolg van onvoorziene omstandigheden, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op enige compensatie. 5.9 Indien in verband met een reservering voor het ophalen van een voertuig, de wachttijd als bedoeld in lid 6 is overschreden en de wederpartij ook dan nog niet op het afgesproken tijdstip is verschenen, is WeParc gerechtigd de prijs die geldt voor de eerste parkeerdag in rekening te brengen en de overeenkomst voor het overige te annuleren. Het in rekening brengen van de prijs voor de eerste parkeerdag geldt tevens in geval van het terugbrengen van het voertuig, met dien verstande dat opnieuw een parkeeractie wordt gestart en het tarief van de eerste parkeerdag bovenop de reeds voor de reservering overeengekomen prijs is verschuldigd en de valet het voertuig dan ook opnieuw zal parkeren. Alle extra te maken kosten in verband met de omstandigheid dat de wederpartij in gebreke is met de nakoming van de verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien, komen volledig voor rekening van de wederpartij, voor zover mogelijk berekend volgens de gebruikelijke door WeParc gehanteerde tarieven. 5.10 Overdracht van het voertuig door de wederpartij aan de valet geschiedt aan de hand van een door beide middels de applicatie, website, een e-mail of sms-bericht verkregen 6-cijferige code, met dien verstande dat als de dienst is gereserveerd middels een derde, zoals hottellier, de wederpartij of valet mogelijk niet over de bedoelde code beschikt. Voor zover de code voor de wederpartij beschikbaar is, kan de wederpartij aan de hand van de door de valet te tonen code beoordelen of de persoon die het voertuig afhaalt, werkelijk de valet is. Nimmer kan WeParc enige aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of diefstal van het voertuig doordat een derde die niet in dienst is van WeParc, dan wel niet als niet-ondergeschikte van WeParc aan WeParc verbonden is, pretendeert de diensten ten behoeve van de wederpartij uit te voeren, ook niet indien de wederpartij redelijkerwijs mocht veronderstellen dat deze derde wel aan WeParc gelieerd was zoals hiervoor bedoeld. Uitsluitend in geval de diefstal of het verlies als hier bedoeld het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van WeParc, is WeParc daarvoor aansprakelijk te houden. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de wederpartij om de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen bij de overdracht van het voertuig. 5.11 Vanaf het moment dat het voertuig door de valet feitelijk is overgedragen aan de wederpartij, komt het risico van verlies en beschadiging van het voertuig weer volledig voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 6. | OVERMACHT

6.1 WeParc is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 6.2 Indien de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien het voertuig ten tijde van de ontbinding van de overeenkomst nog niet door een valet is terug geleverd, stelt WeParc alles in het werk om de wederpartij zo spoedig mogelijk de beschikking over het voertuig te geven, door terug levering van het voertuig door of namens WeParc, dan wel door de wederpartij op de hoogte te stellen van de parkeergarage waar het voertuig is ondergebracht. 6.3 Indien WeParc bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de betreffende overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 6.4 Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 7. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

7.1 WeParc is, indien de tekortkoming van de wederpartij zulks redelijkerwijs rechtvaardigt, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover: a. de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; dan wel b. na het sluiten van de overeenkomst WeParc ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, de wederpartij verzocht is om zekerheid voor de nakoming te stellen en deze zekerheid binnen een daartoe door WeParc aangezegde redelijke termijn is uitgebleven. 7.2 Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet zoals bedoeld in lid 1 onder a, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 7.3 De wederpartij is verplicht de schade die WeParc ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 7.4 Indien WeParc de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. 5. Indien WeParc een overeenkomst met de wederpartij op grond van dit artikel ontbindt, is WeParc gerechtigd de wederpartij de toegang tot de website en applicatie blijvend te blokkeren. In geval van opschorting van de overeenkomst geldt zulks tevens, met dien verstande dat dit slechts plaatsvindt voor de duur van de opschorting.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

8.1 Middels een raamovereenkomst kunnen bijzondere prijs- en betaalafspraken zijn gemaakt die afwijken van het ter zake bepaalde op de website, applicatie en de volgende leden van dit artikel. 8.2 Het aanbod van WeParc middels de website of applicatie vermeldt een zo nauwkeurige mogelijke opgave van de voor de diensten geldende prijs. WeParc is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen betrekking hebben op reeds gesloten overeenkomsten. Alle middels de applicatie en website vermelde bedragen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Door de wederpartij in het kader van een raamovereenkomst verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 8.3 De door de wederpartij verschuldigde prijs is afhankelijk van het gebied waar de diensten worden gereserveerd, alsook de werkelijke parkeerduur. De minimale prijs, zoals op de website of applicatie is vermeld, geldt in geval de parkeerduur minder dan 5 uur bedraagt, bij overschrijding waarvan voor de eerste dag, het dagtarief in rekening wordt gebracht. Voor extra parkeerdagen, alsook een gedeelte daarvan, geldt het ‘extra dag’-tarief zoals bij de reservering uitdrukkelijk is vermeld, en welk tarief cumulatief aan de wederpartij in rekening wordt gebracht. 8.4 De vaststelling van het aantal in rekening te brengen geparkeerde dagen wordt bepaald aan de hand van de periode dat het voertuig werkelijk in de garage stond; ook indien in verband met de (eventueel ruime) vooraanmeldtijd voor het terugbrengen van het voertuig een dag wordt overschreden, wordt het toepasselijke tarief voor de laatst geparkeerde dag in rekening gebracht. 8.5 Betalingen van reserveringen die middels de applicatie of website zijn geplaatst, geschieden middels PayPal dan wel creditcard. Contante betaling aan de chauffeur bevrijdt de wederpartij niet van haar betalingsverplichtingen jegens WeParc. Prijzen worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. De wederpartij wordt middels de applicatie c.q. website vrijblijvend in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag te verhogen met een fooi voor de valet. Deze fooi wordt dan ook door WeParc aan de betreffende valet beschikbaar gesteld. 8.6 Indien het gedurende kortere of langere tijd onmogelijk is om de door de wederpartij verschuldigde bedragen middels de creditcard- c.q. PayPalrekening van de wederpartij te incasseren, is WeParc gerechtigd om betaling van het verschuldigde bedrag middels overboeking te vorderen. WeParc is daarbij gerechtigd om naar redelijkheid door hem vast te stellen administratiekosten in rekening te brengen, met dien verstande dat aan een consument niet eerder extra administratiekosten, wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht dan nadat de consument tevergeefs door WeParc schriftelijk is aangemaand om de openstaande betaling zonder bijkomende kosten alsnog te voldoen binnen ten minste 14 dagen. 8.7 Betalingen in het kader van een raamovereenkomst geschieden op de daartoe uitdrukkelijk overeengekomen wijze en binnen de daartoe overeengekomen termijn. Indien de raamovereenkomst geen betalingstermijn vermeldt, geldt dat betaling dient te geschieden binnen de op de door WeParc op de facturen vermelde termijn. 8.8 WeParc is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan haar beschikbaar te stellen. 8.9 Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat de creditcard- of PayPalrekening van de wederpartij onvoldoende saldo biedt, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, onverminderd de laatste zin van lid 6, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de hier bedoelde contractuele rente wordt de wettelijke rente in rekening gebracht indien de wederpartij een consument is. 8.10 Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN

9.1 De wederpartij is gehouden om bij het terugbrengen van het voertuig door de valet, direct en in het bijzijn van de valet, te controleren of het voertuig zich in dezelfde staat bevindt als waarin het voertuig door haar aan de valet beschikbaar is gesteld bij het ophalen van het voertuig. Ten tijde van het terugbrengen zichtbare of anderszins merkbare schade aan het voertuig dient terstond telefonisch aan het hoofdkantoor van WeParc te worden gemeld, in bijzijn van de valet. Voorts dient de wederpartij de schade binnen 48 uur per e-mail (info@weparc.nl) te melden. Deze melding dient zo gedetailleerd mogelijk te zijn en een of meerdere foto’s te bevatten waarmee de schade wordt aangetoond, zodat WeParc in staat is om adequaat te reageren. De wederpartij dient WeParc in de gelegenheid te stellen om de schade nader te (doen) onderzoeken. 9.2 Indien de wederpartij niet tijdig mededeling doet van schade aan haar voertuig, overeenkomstig het vorige lid, wordt geacht dat het voertuig in dezelfde staat is terug geleverd als waarin het door de wederpartij aan WeParc ter beschikking is gesteld. 9.3 Iedere andere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst, anders dan bedoeld in het eerste lid, dient binnen 24 uur na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door de wederpartij veronderstelde gebrek, schriftelijk te worden ingediend bij WeParc, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen beroep meer kan doen op enige fout of tekortkoming en WeParc niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de eventueel door de wederpartij ter zake geleden schade. 9.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot volledige en tijdige betaling, alsmede de verplichting tot verdere nakoming van overeenkomsten, bestaan. 9.5 Indien vaststaat dat het voertuig, behoudens normale slijtage, in een mindere staat aan de wederpartij is terug geleverd dan de staat waarin het verkeerde toen de wederpartij het voertuig aan WeParc ter beschikking stelde, en daarover conform het bepaalde in de vorige leden tijdig mededeling is gedaan aan WeParc, dan zal een notitie worden opgemaakt door beide partijen en contact worden opgenomen met de verantwoordelijke valet. Vervolgens zal binnen 24 uur contact worden opgenomen met de wederpartij om eventuele verzekeringstechnische aspecten af te ronden, onverminderd het bepaalde in het volgende artikel.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De aansprakelijkheid van WeParc is uitgesloten voor schade ontstaan als gevolg van fouten en tekortkomingen van parkeergaragehouders die WeParc bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken. Voorts is WeParc niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van het voertuig, welke schade is ingetreden gedurende de periode dat het voertuig in de parkeergarage is geparkeerd. Ten aanzien van het parkeren van het voertuig verstrekt de wederpartij WeParc een volmacht om namens de wederpartij een verbintenis tot gebruik van de parkeergarage, met de parkeergaragehouder aan te gaan. Bij geschillen omtrent de uitvoering van de laatstbedoelde verbintenissen, kan WeParc voor zover redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, bemiddelend optreden, zonder dat WeParc voor fouten of tekortkomingen van de parkeergaragehouder aansprakelijk is, waaronder mede begrepen een aanspraak op kwijtschelding of restitutie van de voor de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij aan WeParc verschuldigde prijs. Voor het overige dient de wederpartij, in geval van dergelijke aanspraken, de betreffende garagehouder aan te spreken. 10.2 Mits onbetwistbaar blijkt dat de verkeersovertreding is begaan tijdens de periode dat het voertuig in bezit was van WeParc, komt de eventueel aan die verkeersovertreding verbonden verkeersboete voor rekening van WeParc, zulks onder de aanvullende voorwaarde dat de wederpartij de verkeerboete binnen 14 dagen na dagtekening van de beschikking van het CJIB, aan WeParc heeft doorgestuurd, na verstrijken waarvan de aansprakelijkheid van WeParc ter zake vervalt. De wederpartij kan het bestaan van de boete telefonisch of per e-mail aan WeParc melden. 10.3 WeParc is niet verzekerd of verantwoordelijk voor verlies van, diefstal van, of schade aan persoonlijke eigendommen achtergelaten in het voertuig. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij om ervoor zorg te dragen dat haar persoonlijke eigendommen uit het voertuig zijn verwijderd voordat zij het voertuig aan de valet beschikbaar stelt. 10.4 WeParc is nimmer aansprakelijk voor schade voor zover die schade verhaalbaar is op enige verzekering van de wederpartij. 10.5 WeParc biedt ten behoeve van de wederpartij voor wie het voertuig wordt geparkeerd een aanvullende verzekering aan voor iedere rit die WeParc met het voertuig maakt. Indien WeParc aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan zal de aansprakelijkheid van WeParc nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van WeParc daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van WeParc dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 10.6 WeParc draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan WeParc kan worden toegerekend. 10.7 WeParc is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens voor toegang tot de website of applicatie. 10.8 WeParc spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website en applicatie te optimaliseren. Echter kan WeParc niet garanderen dat het aanbod van diensten onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen op de website en applicatie steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van WeParc ter zake is uitgesloten. 10.9 WeParc is te allen tijde bevoegd de website en/of applicatie tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website c.q. applicatie of de servers van WeParc of derden waarvan de dienstverlening van WeParc afhankelijk is. Alle aansprakelijkheid van WeParc ter zake is uitgesloten. WeParc spant zich in om eventueel onderhoud aan de website of applicatie zoveel mogelijk uit te (laten) voeren op tijdstippen waarop gebruikers van de website c.q. applicatie daarvan de minste hinder zullen ondervinden, maar kan daaromtrent nimmer enige garantie bieden. 10.10 WeParc is niet aansprakelijk voor programmeerfouten op de website en/of applicatie. Voorts is WeParc niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de website of applicatie schade aanrichten aan de hard- of software van de wederpartij. 10.11 WeParc spant zich naar alle redelijkheid in zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. WeParc is echter nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de wederpartij verstrekte gegevens. 10.12 WeParc is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. WeParc is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van WeParc in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van de normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; – De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WeParc aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan WeParc toegerekend kunnen worden; – De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 10.13 Aansprakelijkheid van WeParc voor herstelbare fouten of tekortkomingen bestaat niet eerder dan nadat de wederpartij WeParc in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor WeParc ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit. 10.14 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de wederpartij de schade conform artikel 9 tijdig bij WeParc heeft gemeld. 10.15 Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 9, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens WeParc een jaar. 10.16 De wederpartij zal WeParc vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, waarvan het ontstaan aan (een) ander(en) dan aan WeParc kan worden toegerekend. Indien WeParc in dit verband door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden om WeParc zowel in als buiten rechte bij te staan en al datgeen te doen wat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is WeParc gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de kant van WeParc en derden hierdoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij. 10.17 De aansprakelijkheid beperkende clausules uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van WeParc.

ARTIKEL 11. | MISBRUIK TEN AANZIEN VAN DE WEBSITE EN APPLICATIE

11.1 Tot misbruik te kwalificeren gedrag ten aanzien van de website of applicatie is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan het opzettelijk invoeren van incorrecte en misleidende gegevens, het ten aanzien van de website of applicatie opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van WeParc. 11.2 Het is de wederpartij verboden de website of applicatie te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder worden o.a. begrepen het inbreuk maken op enige intellectuele eigendomsrechten van WeParc of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van gegevens en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van WeParc afhankelijk is, waaronder mede begrepen het verspreiden van virussen, wormen et cetera. 11.3 Indien de wederpartij in strijd handelt met het bepaalde in lid 1 en/of 2, is WeParc gerechtigd de wederpartij de toegang tot de website en applicatie blijvend te blokkeren en is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die WeParc ten gevolge van de inbreuk lijdt.

ARTIKEL 12. | PRIVACY

12.1 WeParc respecteert de privacy van de wederpartij en verwerkt persoonsgegevens van de wederpartij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens van de wederpartij worden door WeParc uitsluitend verwerkt voor zover dat voor de uitvoering van overeenkomsten tussen WeParc en de wederpartij noodzakelijk is en om de wederpartij te informeren over de diensten die WeParc aanbiedt. Alle persoonsgegevens van de wederpartij, waaronder betaalgegevens mede begrepen, worden door WeParc opgeslagen middels een daartoe beveiligde web omgeving. Persoonsgegevens van de wederpartij worden niet verstrekt aan derden, behoudens voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst tussen WeParc en de wederpartij, bijvoorbeeld wat betreft het effectueren van betalingen door betaalproviders. 12.2 Bij vermoeden van handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of een wettelijk voorschrift door de wederpartij, behoudt WeParc zich het recht voor persoonsgegevens van de wederpartij te achterhalen om de wederpartij op haar ontoelaatbare handelen aan te spreken en/of passende maatregelen te nemen. 12.3 Persoonsgegevens worden door WeParc niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om de wederpartij te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 12.4 WeParc legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

13.1 Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 13.2 Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 13.3 Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.